Home / ข่าวนิสิต / นิสิตศึกษาดูงาน ณ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม (26 พ.ย. 2558)

นิสิตศึกษาดูงาน ณ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม (26 พ.ย. 2558)

วันที่ 26 พ.ย. 2558  รศ.ดร.วรรณา กาญจนมยูร ได้นำคณะนิสิตในรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง ทางคณะขอขอบพระคุณงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ForensicScience

About วิญญา ดุงแก้ว