Home / ภาพกิจกรรม / ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม SC2-201/2 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศใน การบริหารจัดการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

 

About admin