Home / ข่าวนิสิต / ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ดวงกมล เนาวะเศษ วท.ม เคมีศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ รักษาพวก วท.ม เคมี ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ชมเชย

ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0

 

 

 

 

 

About Khongvit Prasitnok