Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณาจารย์ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560

About Khongvit Prasitnok