โครงการบริการวิชาการ: การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

0
267

   เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อโครงการ “การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน โดยภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านเคมี ได้แก่ “การศึกษาอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ” และ “การไทเทรตกรดเบส” เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดการเรียนการสอนเฉพาะทฤษฎี นอกจากนี้ จะส่งผลให้เยาชนเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต