Electronic Chemisry

Chemistry Store by Senee Ktr. 2018

สโตร์เคมี

   เวปสโตร์เคมี จัดทำขึ้นเพื่อให้การจัดการ เบิก-จ่าย สั่งซื้อ จัดเก็บ สารเคมี และ อุปกรณ์เครื่องแก้ว ตลอดถึงการจัดการของเสียทางเคมี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้


ประกาศ