Home / Author Archives: วิญญา ดุงแก้ว

Author Archives: วิญญา ดุงแก้ว

ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณาจารย์ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 Read More »

โครงการศึกษาดูงานของภาควิชาเคมี ประจำปี 2560 ณ จังหวัด ระยอง

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาเคมี ออกศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, บริษัท IRPC และ บริษัท Covestro พร้อมกิจกรรมพบปะสังสรรค์อาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าเคมี มมส. ณ จ. ระยอง วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 Cr. รูปจาก รศ.ดร. ชาติไทย แก้วทอง ดร.มังกร ศรีสะอาด และ ผศ.ดร. ประไพรัตน์ สีพลไกร Read More »

นิสิตภาควิชา ได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา เถาว์ที นิสิตชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560   Read More »

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์

ภาควิชาเคมีร่วมกับศิษย์เก่าจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครดิตภาพ : ดร. มังกร ศรีสะอาด   Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ดวงกมล เนาวะเศษ วท.ม เคมีศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ รักษาพวก วท.ม เคมี ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ชมเชย ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0           Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก และ รศ.ดร. วัลยา สุทธิขำ อาจารย์ภาควิชาเคมี มมส.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก และ รศ.ดร. วัลยา สุทธิขำ อาจารย์ภาควิชาเคมี มมส. เนื่องในโอกาสเป็นผู้มี “ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0       Read More »

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า เคมี มมส. ครับ

แบบฟอร์มข้อมูลศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

ภาควิชาเคมีออกนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี บริษัท ไฮมิก จำกัด ชลบุรี บริษัท มีด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) ชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ขอนแก่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 ร้อยเอ็ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท เซบโก้ เคมิคอล จำกัด ฉะเชิงเทรา บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์แลบบอราทอรี่ จำกัด ปทุมธานี สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ บริษัท โตโยอิ้ง (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ Read More »

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2560

สนใจรายละเอียด คลิกเข้าไปดูที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา เบอร์โทรศัพท์ 086-862 8347 ไปที่เอกสาร Read More »