Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า เคมี มมส. ครับ

แบบฟอร์มข้อมูลศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2560

สนใจรายละเอียด คลิกเข้าไปดูที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา เบอร์โทรศัพท์ 086-862 8347 ไปที่เอกสาร Read More »

ร้อยละการได้งานทำของนิสิต (วท.บ.) เคมี มมส.

สาขาวิชา (วท.บ.) เคมี ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาต่อ ผู้มีงานทำมาก่อน ผู้มีงานทำและมีอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละการได้งานทำ ปี 2557 104 102 8 2 92 100.00 ปี 2558 94 92 11 3 78 100.00 Read More »

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2559 (รอบ 2)

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2559 (รอบ 2) สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 สนใจรายละเอียด คลิกเข้าไปดูที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา เบอร์โทรศัพท์ 086-862 8347   Read More »