Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

The 1st Chemistry MSU Research Symposium

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ The 1st Chemistry Research Project Symposium ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในงานมีกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตจากรายวิชาโครงงานนิสิตทางสาขาวิชาเคมี ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ Read More »

นิสิตภาควิชา ได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา เถาว์ที นิสิตชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560   Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ดวงกมล เนาวะเศษ วท.ม เคมีศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ รักษาพวก วท.ม เคมี ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ชมเชย ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0           Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก และ รศ.ดร. วัลยา สุทธิขำ อาจารย์ภาควิชาเคมี มมส.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก และ รศ.ดร. วัลยา สุทธิขำ อาจารย์ภาควิชาเคมี มมส. เนื่องในโอกาสเป็นผู้มี “ผลงานเด่น เน้นแก้ปัญหา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0       Read More »

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560

ภาควิชาเคมี ออกบริการวิชาการ โครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560” เรื่อง “การจัดการปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และปัญหาดินเค็มแบบบูรณาการ ระยะที่ 2” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00-12:00 น. ณ วัดบ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ Read More »

อ.ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ร้อยละการได้งานทำของนิสิต (วท.บ.) เคมี มมส.

สาขาวิชา (วท.บ.) เคมี ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาต่อ ผู้มีงานทำมาก่อน ผู้มีงานทำและมีอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละการได้งานทำ ปี 2557 104 102 8 2 92 100.00 ปี 2558 94 92 11 3 78 100.00 Read More »

เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา สุทธิขำ 1 ใน 100 เครื่องสำอางของประเทศไทย

ผลงานวิจัย “เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา สุทธิขำ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เครื่องสำอางของประเทศไทย ที่มีนวัตกรรม มีคุณภาพและศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ ในงาน Thailand Cosmetic Contest 2016 โดยคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 Read More »