Home / ภาพกิจกรรม (page 2)

ภาพกิจกรรม

นิสิตศึกษาดูงาน ณ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม (26 พ.ย. 2558)

วันที่ 26 พ.ย. 2558  รศ.ดร.วรรณา กาญจนมยูร ได้นำคณะนิสิตในรายวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง ทางคณะขอขอบพระคุณงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ด้วย Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม SC2-201/2 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศใน การบริหารจัดการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม   Read More »

ภาควิชาเคมีสวัสดีปีใหม่สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.วิชญ รัชตเวชกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีพร้อม ด้วยบุคลากรจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนสวัสดีปีใหม่สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC2-200 โดยมีนางผ่องอำไพ จงเรียน เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าผลไม้พร้อมอวยพรและรับพร Read More »

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าอวยพรและรับพรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558

นางผ่องอำไพ จงเรียน เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าอวยพรและรับพร ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 Read More »