Home / Science News

Science News

The 1st Chemistry MSU Research Symposium

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ The 1st Chemistry Research Project Symposium ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในงานมีกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตจากรายวิชาโครงงานนิสิตทางสาขาวิชาเคมี ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ Read More »